Algemene voorwaarden FLX Offices


Artikel 1. Definities
De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
1.1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 
1.2. Overeenkomst: iedere (huur-)overeenkomst van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die FLX Offices met de Gebruiker aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten;
1.3. Gebruiker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon, al dan niet ondernemer, die de Dienstverlening afneemt van FLX Offices, al dan niet via de website;
1.4. Dienstverlening: de diensten van FLX Offices, onder andere bestaande uit het verhuren van kantoor- en vergaderruimtes alsmede het aanbieden van aanvullende facilitaire diensten;
1.5. Website/ Platform: www.flxoffices.com
1.6. Verwerkersovereenkomst: de artikelen 17 tot en met 25 uit deze algemene voorwaarden;
1.7. Partijen: FLX Offices en de Gebruiker gezamenlijk;
1.8. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
1.9. Overmacht: elke van de wil van FLX Offices onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van FLX Offices niet kan worden gevraagd;
1.10. Niet toe te rekenen tekortkoming: Onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);
1.11. Roodit Operator B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83127631. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur-)overeenkomsten en of overige dienstverlening, hoe ook genaamd, waarbij FLX Offices zich verbindt of zal verbinden om diensten te verlenen, onder andere bestaande uit het ter beschikking stellen van (kantoor-)ruimte, alsmede op het (online) platform van FLX Offices en de exploitatie daarvan. 
2.2 Door toegang te krijgen tot, gebruik te maken van of deel te nemen aan de Dienstverlening, gaat de Gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van FLX Offices, te vinden op www.FLX Offices.com. 
2.3 Voor sommige Dienstverlening kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Indien in deze algemene voorwaarden en in de aanvullende voorwaarden bepalingen staan die in strijd met elkaar zijn, dan prevaleren de aanvullende voorwaarden. 
2.4 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. 
2.5 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst opgenomen voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden van kracht. De betreffende niet geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen. 
2.7 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Gebruiker wordt door FLX Offices uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.8 Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor FLX Offices gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Een (huur-)overeenkomst tussen FLX Offices en de Gebruiker komt tot stand op het moment dat de Gebruiker: 
- Een account aanmaakt op het online platform van FLX Offices (een “bedrijfsaccount”);
- Een abonnement sluit via het online platform van FLX Offices; 
- Credits koopt op het online platform van FLX Offices; 
- Een dagpas koopt op het online platform van FLX Offices; 
- FLX Offices een opdracht geeft voor het verrichten van enige dienstverlening en FLX Offices deze opdracht accepteert, dan wel indien FLX Offices uitdrukkelijk uitvoering geeft aan hetgeen is overeengekomen; 
3.2. Indien de overeenkomst mondeling is gesloten of de (huur-)overeenkomst (nog) niet ondertekend door FLX Offices retour is ontvangen, wordt, indien FLX Offices op verzoek van de Gebruiker toch start met de uitvoering van de (huur-)overeenkomst, de (huur-)overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 Gebruikersaccount van FLX Offices 
4.1 Om bepaalde Diensten van FLX Offices te gebruiken, moet de Gebruiker zich registreren voor een account (een “bedrijfsaccount”). Bij deze registratie verstrekt de Gebruiker diverse informatie. De Gebruiker verklaart dat alle vereiste registratie-informatie die de Gebruiker indient waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. 
4.2 Zodra de Gebruiker een bedrijfsaccount heeft aangemaakt, heeft de Gebruiker toegang tot het Platform. 
4.3 De Gebruiker kan het account op elk moment en om welke reden dan ook verwijderen door de instructies op de site te volgen. FLX Offices kan de Dienstverlening dan beëindigen of opschorten. 
4.4 Via het Platform kan FLX Offices diverse ruimtes aanbieden, waaronder bureaus, vergaderruimten en privékantoren. 
4.5 De voorwaarden van de Dienstverlening staan per kantooraanbieder in het Platform beschreven. Per locatie staan de faciliteiten beschreven, alsmede de mogelijkheden voor opzegging, reservering, tarieven, openingstijden en annulering. 

Artikel 5 Tarieven en betalingsvoorwaarden
5.1. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en heffingen, tenzij anders overeengekomen. 
5.2. FLX Offices heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen aan de Gebruiker. FLX Offices zal de Gebruiker schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen in het Platform. 
5.3. Betaling vindt via het Platform plaats door middel van betaling met iDeal of creditcard. Indien de Gebruiker een abonnement heeft afgesloten, dan vindt betaling plaats door maandelijkse automatische afschrijving. 
5.4. Indien er sprake is van betalingsachterstand, kan FLX Offices de Dienstverlening aan de Gebruiker (tijdelijk) stopzetten of de functionaliteiten beperken.

Artikel 6. Abonnementsvormen 
6.1 FLX Offices werkt met verschillende abonnementsvormen:
- Unlimited: (onbeperkt) reserveren voor een of meerdere soorten ruimtes: Flex, Private Room;
- Credits; een waarde-eenheid binnen het platform, op diverse manieren te gebruiken; 
- Credit Buffer: een vooraf goedgekeurde uitgave van credits die alleen in rekening gebracht worden op het moment van gebruik) 
6.2 Gebruikers kunnen indien gewenst een abonnement opnemen dat bestaat uit de abonnementscomponenten Unlimited. 
6.3 Gebruikers kunnen het abonnement opzeggen met een maand opzegtermijn 

Artikel 8 – Wijziging en annulering van een reservering 
8.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle wijzigingen in een boeking die hij of zij maakt via het portaal inclusief de betaling van eventuele extra kosten, servicekosten en/of belastingen in verband met dergelijke wijzigingen. 
8.2 De Gebruiker kan een boeking op elk moment annuleren. Als een Gebruiker een boeking ten minste 24 uur van tevoren annuleert, zal FLX Offices alle van toepassing zijnde kosten terugbetalen. Als een Gebruiker een boeking minder dan 24 uur van tevoren annuleert, dan vindt er geen restitutie plaats van toepasselijke kosten. 
8.3 Als een FLX Offices een boeking annuleert, ontvangt de Gebruiker een volledige terugbetaling van de toepasselijke kosten voor een dergelijke boeking binnen een 5 werkdagen na de annulering. 

Artikel 9 – Beoordelingen
9.1 Binnen een bepaald tijdsbestek na het voltooien van een boeking kan een Gebruiker een openbare beoordeling achter laten. Beoordelingen door Gebruikers moeten nauwkeurig zijn en mogen geen beledigende of lasterlijke taal bevatten. 

Artikel 10 – Huisregels
10.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels, voorschriften en belastingverplichtingen die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van de Dienstverlening van FLX Offices. 
10.2 De Gebruiker moet zich aan de volgende huisregels houden: 
- de ruimte mag enkel gebruikt worden als kantoor. Ieder ander gebruik welke niet uitdrukkelijk is toegestaan door FLX Offices, is verboden; 
- de ruimte mag door de Gebruiker nimmer doorverhuurd worden; 
- de ruimte moet altijd netjes gehouden en achtergelaten worden;
- het veroorzaken van (geluids-)overlast voor andere Gebruikers is verboden. 

Artikel 11 Overmacht
11.1 Indien FLX Offices door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat FLX Offices tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – tegenover de Gebruiker is gehouden.
11.2 Een niet aan FLX Offices toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen. 
11.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch FLX Offices, noch de Gebruiker de overeenkomst ontbinden. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen. De verplichting van FLX Offices tot prestatie wordt opgeschort zonder dat FLX Offices tegenover de Gebruiker tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is. 

Artikel 12 Intellectuele eigendom
12.1 Alle intellectuele eigendommen blijven in handen van FLX Offices. Het is de Gebruiker niet toegestaan om enig gegevens en/of werkwijzen uit onder andere het managementportaal en/of het online platform van FLX Offices met derden te delen. 

Artikel 13 Kwaliteit van de diensten
13.1 Klachten over de Dienstverlening geven de Gebruiker nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten. 
13.2 De Gebruiker dient klachten over de geleverde Dienstverlening schriftelijk aan FLX Offices mede te delen binnen 14 dagen nadat de Gebruiker het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaringen 
14.1 FLX Offices fungeert uitsluitend als intermediair bij het tot stand brengen van de (huur-)overeenkomst. 
14.2 FLX Offices is niet aansprakelijk voor alle door de Gebruiker geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door FLX Offices dan wel door FLX Offices ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld. 
14.3 FLX Offices is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit en/of verband houdt met de door FLX Offices via het platform verstrekte informatie en/of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het platform. 
14.4 Indien FLX Offices, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van FLX Offices voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 2.000, - exclusief BTW. 
14.5 De Gebruiker is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. FLX Offices heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden. 
14.6 De Gebruiker vrijwaart FLX Offices tegen alle aanspraken van derden, waarvoor FLX Offices krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is. 
14.7 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van FLX Offices berust bij de Gebruiker. De Gebruiker aanvaardt deze bewijslast. 

Artikel 15 Storingen platform
15.1 FLX Offices zal een storing in het platform zo spoedig mogelijk, nadat zij van de storing op de hoogte is geraakt, oplossen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.
15.2 FLX Offices zal de Gebruiker informeren over eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de dienstverlening van FLX Offices aan de Gebruiker.
15.3 Eventuele onderhoudswerkzaamheden worden van tevoren aan de Gebruiker aangekondigd. Van verwachte impact en tijdsduur zal door FLX Offices een inschatting worden gegeven. 

Artikel 16 Overdracht van rechten en verplichtingen
16.1 De Gebruiker is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 11.2.
16.2 Indien de door FLX Offices aangeboden diensten worden overgedragen aan een andere rechtspersoon, dan zullen de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen eveneens overgaan. De Gebruiker komt in dat geval geen recht van ontbinding toe.

Artikel 17 Persoonsgegevens 
17.1 (Persoons)gegevens welke door de Gebruiker aan FLX Offices worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst. 
17.2 De Gebruiker beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onder andere – indien van toepassing - van werknemers van de Gebruiker. 

Artikel 18 Doeleinden van verwerking
18.1 FLX Offices verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Gebruiker persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de levering van de afgesproken Dienstverlening volgens de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. 
18.2 FLX Offices zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verweken dan zoals door de Gebruiker is vastgesteld. FLX Offices zal de Gebruiker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van FLX Offices tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet al in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd. 

Artikel 19 Verplichtingen FLX Offices
19.1 FLX Offices zal zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 
19.2 De verplichtingen van FLX Offices die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van FLX Offices, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord. 
19.3 Het is FLX Offices toegestaan andere verwerkers in te schakelen. De Gebruiker zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

Artikel 20 Beveiliging
20.1 FLX Offices zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 
20.2 De Gebruiker stelt enkel persoonsgegevens aan FLX Offices ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen. 

Artikel 21 Meldplicht
21.1 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of datalek in de zin van artikel 33 AVG zal FLX Offices de Gebruiker zonder onredelijke vertraging informeren. 
21.2 FLX Offices zal de Gebruiker waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht. 

Artikel 22 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
22.1 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, als het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. 

Artikel 23 Audit
23.1 FLX Offices zal de Gebruiker de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de onderliggende overeenkomst anders is overeengekomen. 

Artikel 24 Aansprakelijkheid
24.1 De aansprakelijkheid van FLX Offices voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door FLX Offices ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van FLX Offices voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van FLX Offices.

Artikel 25 Duur en beëindiging
25.1 Deze verwerkersovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker zich registreert bij FLX Offices. 
25.2 De verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

Artikel 26 Bewijs
26.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met FLX Offices gesloten overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van FLX Offices beslissend. 
26.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen de Gebruiker en FLX Offices de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist. 

Artikel 27 Toepasselijk recht
27.1 Op alle met FLX Offices gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enig geschil ontstaat tussen FLX Offices en de Gebruiker, dan is de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam bevoegd kennis te nemen van dit geschil. 

Artikel 28 Wijziging
28.1 FLX Offices is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepalingen treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van FLX Offices zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn. 

Artikel 29 Inwerkingtreding
29.1 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 20-05-2022. 

Artikel 30 Reparatieclausule nietigheden
30.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
30.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. 
30.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 

© Roodit Operator B.V. 2022